Notariaat Almere Buiten

Contact

Notariaat Almere-Buiten

Adres :  Poemaweg 2, 1338 CH, Almere
Email : info@notab.nl
Telefoon : 036-549 5 249

Openingstijden

maandag t/m vrijdag: 9.00 – 18:00
zaterdag en zondag: gesloten

Deel ons

Stuur een bericht

Op verzoek kan ook buiten kantooruren afgesproken worden.

Het kan voorkomen dat gedurende de vermelde perioden het kantoor gesloten is in verband met een afspraak op een andere locatie. In dat geval kunt u bellen naar het opgegeven telefoonnummer.

Indien geen van de medewerkers beschikbaar is om de telefoon aan te nemen, dan wordt uw telefoongesprek doorgeschakeld naar een telefoondienst die uw verzoek of vraag zal noteren samen met enige gegevens, waarna meestal op de zelfde dag en anders de eerstvolgende werkdag u wordt teruggebeld.

Ook buiten kantoortijden kunt u al een aantal dingen doen door middel van onze zelf service. Dit onderdeel van de website is nog in ontwikkeling. Uw feed back omtrent deze service wordt daarom bijzonder op prijs gesteld.

Voor betalingen die aan of via Notariaat Almere-Buiten moeten worden gedaan, kunt u de overboekingen storten op bankrekeningnummer NL16 RABO 0301 0089 06 ten name van “Notariaat Almere-Buiten inzake derdengelden“. Vermeld alstublieft daarbij het desbetreffende zaaknummer danwel de reden van betaling indien een zaaknummer (nog) niet bekend is.

De dynamiek van het hedendaagse rechtsleven toont regelmatig zich wijzigende inzichten. Mede op grond van feitelijke omstandigheden kan achteraf blijken dat rechten en verplichtingen toch anders liggen dan mensen zich hadden voorgesteld op het moment van het sluiten van een overeenkomst. Met name veranderingen en details op het terrein van de inkomsten- en vennootschapsbelasting komen zo regelmatig voor dat men voor vragen dienaangaande beter terecht kan bij een fiscaal-jurist of belastingadviseur. Notaris Regnery heeft zich niet gespecialiseerd op dit fiscale gebied.

Hoewel zorg wordt besteed aan de inhoud van deze site, aanvaardt Mr. K.E.P. Regnerij (evenals degene(n) die hem behulpzaam is/zijn bij het opzetten en/of onderhouden van deze site) geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie en evenmin voor de gevolgen daarvan.

 1. De rechtspraktijk van het kantoor wordt uitgeoefend door één notaris.
 2. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard.
 3. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. De aan dit kantoor verbonden notaris is aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
 4. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door het kantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 5. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor zoveel als mogelijk is overleg met de opdrachtgever voeren. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
 6. Betaling van declaraties dient uiterlijk te geschieden bij gelegenheid van de ondertekening van de akte(n), de uitvoering van de gevraagde dienst of het adviesgesprek, danwel binnen veertien dagen na factuurdatum. In het laatste geval is de cliënt bij overschrijding van deze termijn in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen alle kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.
 • 1. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
  7.2. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
  7.3. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
 1. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 2. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.
 3. De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt. 
 4. Alle bedingen van deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris en al de overige personen die bij, voor of namens het kantoor werkzaam zijn.

Privacyverklaring Notariaat Almere-Buiten

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Persoonsgegevens bij notariële akten

De wet schrijft voor wat er allemaal aan persoonsgegevens door de notaris verzameld en
gecontroleerd moet worden als er een akte wordt gemaakt. Dit zijn de gevolgen voor het gebruik van
jouw persoonsgegevens:
●    de notaris moet bepaalde persoonsgegevens in de akte vermelden;
●    de notaris moet de ondertekende akte met jouw persoonsgegevens altijd blijven bewaren;
●    als de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan kan er niets meer aan worden veranderd, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, dan maakt de notaris een nieuwe akte waarin de wijziging staat;
●    de notaris moet bepaalde persoonsgegevens verplicht controleren in een aantal registers zoals de Basisregistratie Personen (BRP), het Handelsregister en het Kadaster;
●    als jouw persoonsgegevens worden opgenomen in een notariële akte betekent dit dat de andere personen die in de akte worden genoemd deze gegevens ook kunnen zien. Als de akte wordt ingeschreven in een openbaar register, zijn jouw gegevens ook voor derden zichtbaar;
●    de notaris moet jouw identiteit controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De notaris is een van de weinigen die van het originele identiteitsbewijs een fotokopie mag maken en die fotokopie mag bewaren;
●    jouw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris;
●    het kan zijn dat jouw gegevens voorkomen in een notariële akte of in een dossier waarvan jij niet de opdrachtgever bent of waarbij jij niet rechtstreeks betrokken bent. Dit is bijvoorbeeld het geval als je bestuurder van een rechtspersoon bent, erfgenaam of legataris in een nalatenschap of administrateur van een vereniging van eigenaren. Als ons kantoor persoonsgegevens van jou gebruikt die wij niet van jou zelf hebben gekregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van een aan ons verstrekte opdracht. De bron van jouw gegevens is dan bijvoorbeeld de openbare registers (o.a. het Kadaster) of bijvoorbeeld een makelaar in verband met een koopovereenkomst waarin je één van de partijen bent.

Persoonsgegevens van cliënten in het algemeen

Als je nog geen opdracht aan ons hebt gegeven voor het maken van een notariële akte, maar een opdracht voor advies of als je een vraag aan ons stelt, dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor:
●    onze administratie;
●    de communicatie met jou;
●    in het algemeen om de opdracht te kunnen uitvoeren.
Als jij ons een vraag hebt gesteld dan maken we gebruik van de gegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt. Voor een advies of andere opdracht vragen we je een aantal gegevens aan ons door te geven zoals voornamen, achternaam, adresgegevens (inclusief e-mailadres) en telefoonnummer. We vragen ook om jouw geldige identiteitsbewijs te zien, deze op echtheid te controleren met behulp van technische hulpmiddelen en daarvan een scan en/of fotokopie te maken.

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Indien en voor zover abonnementen voor nieuwbrieven beschikbaar gesteld worden, zullen de persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees door ons gebruikt worden voor het toezenden van de nieuwsbrief. We versturen alleen nieuwsbrieven als je daar zelf een formulier voor hebt ingevuld.
Hiervoor vragen we de volgende persoonsgegevens van jou:
●    voornaam;
●    achternaam;
●    e-mailadres.

Grondslag voor het opvragen van gegevens

Ons kantoor vraagt jouw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
●    het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
●    om te voldoen aan wettelijke taken of verplichtingen; of
●    voor de doelen waar je specifiek toestemming voor hebt gegeven.
Wij vragen alleen de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld aan een makelaar in verband met een koopovereenkomst waarin je één van de partijen bent.

Bewaartermijn

Vaak is het voor ons als notaris nodig om persoonsgegevens lang te bewaren. Dit heeft te maken met onze wettelijke taken zoals uit de Wet op het notarisambt en de Archiefwet.
Beveiliging
Wij beschermen jouw persoonsgegevens onder meer met de volgende maatregelen:
●    alle personen die jouw gegevens kunnen inzien, hebben een geheimhoudingsplicht;
●    we hebben een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
●    we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
●    we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
●    onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten met betrekking tot jouw gegevens

Er is in sommige gevallen recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen. Ook kun je soms een verzoek indienen om jouw gegevens over te dragen aan een andere dienstverlener.
Als wij jouw persoonsgegevens bewaren op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je in sommige gevallen het recht deze toestemming in te trekken. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, wil je dan contact met ons opnemen? Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend, maar je kunt dan terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt wil je dan contact met ons opnemen?

Privacy statement

In this privacy statement we explain how we protect your personal data.

Personal data and notarial deeds

The law prescribes which personal data a civil-law notary must collect and check when a deed is
drawn up. The consequences attached to the use of your personal data are as follows:
●    the civil-law notary must include certain personal data in the deed;
●    the civil-law notary must keep the signed deed with your personal data indefinitely;
●    if the deed is signed by the civil-law notary, it becomes an official piece of evidence. No further changes can be made to it, not even if the personal data are incorrect. If any changes need to be made, the civil-law notary will make a new deed containing these changes;
●    the civil-law notary is obliged to check certain personal data in various registers, such as the Persons Database (Basisregistratie Personen, BRP), the Commercial Register (Handelsregister) and the Land Register (Kadaster);
●    if your personal data are included in a notarial deed, this means that the other persons mentioned in the deed will also be able to see this information. If the deed is entered in a public register, your personal data can also be seen by third parties;
●    the civil-law notary must verify your identity on the basis of a valid identity document. The civil-law notary is one of only a few persons permitted to make and keep a photocopy of the original identity document;
●    your personal data are covered by the civil-law notary’s obligation of professional secrecy;
●    your personal data may be included in a notarial deed or file of which you are not the client or in which you are not directly involved. This is the case, for instance, when you are the director of a legal entity, an heir, beneficiary or legatee of an estate or the administrator of an owners’ association. If our office uses your personal data and we did not receive these from you personally, this will always be in connection with instructions we have been given.
    In that case the source of your personal data will be, for example, the public registers (including the Land Register) or an estate agent in connection with a purchase contract in which you are one of the parties.

Personal data of clients in general

If you have not yet instructed us to draw up a notarial deed but have given us a consultancy assignment or have asked us a question, then we will use your personal data:
●    for our records;
●    in order to communicate with you;
●    in general for carrying out the assignment.
If you have asked us a question, we will use the data you yourself have provided. In the case of a consultancy assignment or another assignment, we will ask you to provide us with various details, such as your first name(s), surname, address details (including an email address) and telephone number. We will also ask to see a valid identity document and to make a photocopy of it.

Personal data of newsletter subscribers

In case subscription to a newsletter will be made available personal data of newsletter subscribers will be used by us to send our newsletter. We will only send newsletters if you have completed a form for this purpose. The following personal data will be requested for this:
●    first name;
●    surname;
●    email address.
Reason for requesting personal data
Our office will only request your personal data for the following purposes:
●    to carry out consultancy assignments or perform other services;
●    to comply with legal duties or obligations; or
●    those purposes for which you have specifically given your permission.
We will only request information necessary for the performance of our services.

Provision of information to third parties

We may provide the information you have given us to third parties if this is necessary for the performance of our services. An example would be an estate agent in connection with a purchase contract in which you are one of the parties.

Retention period

As civil-law notaries, we often need to store personal data for a long time. This is one of our legal duties, arising from, for instance, the Dutch Civil-Law Notaries Act (Wet op het notarisambt) and the Dutch Public Records Act (Archiefwet).
Protection
Some of the measures we have in place to protect your personal data are:
●    all persons able to access your personal data are bound by a duty of confidentiality;
●    all our systems are username and password protected.
●    we make backups of the personal data so we can recover them in the event of physical or technical incidents;
●    we test and evaluate our measures on a regular basis;
●    our employees have been informed of the importance of protecting personal data.

Rights concerning your personal data

In some cases there will be a right to access, rectify or erase the personal data we have received from you. You may sometimes also be able to request us to transfer your personal data to another service provider.
If we keep your personal data on the basis of permission you have given for this purpose, in some cases you will have the right to withdraw this permission. This applies, for example, when you have subscribed to our newsletter.

Complaints

If you have a complaint about the processing of your personal data, please contact us. Should we be unable to resolve the matter together this would naturally be most regrettable but in that case you would be able to contact the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens), the supervisor of the protection of privacy.

Any questions?

If you have any questions or comments after reading this privacy statement, please do not hesitate to contact us.

Scroll Up